Download reglementet i PDF. ReglementSpecialreglement for ”NYBORG 2020″.

1. Arrangør

Den nationale frimærkeudstilling ”NYBORG 2020” arrangeres af Nyborg Filatelist-Klub i samarbejde med Odense Frimærke Klub, Faaborg Frimærkeklub og Ringe Frimærkeklub samt Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

2. Tid og sted

Udstillingen afholdes i dagene 21. – 22. november 2020 i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

3. Reglementer

Ved udstillingen gælder Reglement for frimærkeudstillinger i Danmark samt dette special-reglement for ”NYBORG 2020”. Bedømmelserne sker i forhold til FIP’s reglementer. En-rammes eksponater bedømmes i forhold til FIPs reglement for dette i den klasse, som eksponatet tilhører. For de udstillingsklasser, hvor der ikke forefindes godkendt FIP reglement, bedømmes efter danske reglementer. Reglementerne er tilgængelige på www.danfil.dk.

4. Udstillingsklasser

1. Indbudt klasse (uden bedømmelse)

2. Konkurrenceklasser

2.1 Traditionel filateli

2.2 Posthistorie

2.3 Helsager

2.4 Aerofilateli (Luftpost)

2.5 Tema (Motivfilateli)

2.6 Åben klasse

2.7 Open philately

2.8 Postkort

2.9 Revenue (Stempelmærker)

2.10 Litteratur

2.11 Ungdomsfilateli (traditionel / tema)

3. Eksponater udenfor bedømmelse

Klassen for ungdomsfilateli 2.11 inddeles i traditionel eller tematisk filateli samt i følgende aldersgrupper:

A: 0 – 15 år B: 16 – 18 år C: 19 – 21 år

Placeringen i aldersgrupper sker i forhold til opnået alder den 1. januar 2020.

I litteraturklassen kan filatelistiske publikationer til multimedie- og PC- anvendelse ikke tilmeldes.

5. Udstillingsrammer

Ved udstillingen anvendes rammer med plads til 4×4 sider i format op til 21 × 30 cm (A4). Rammernes indre mål er 119×89 cm. Med “ramme” menes rammeside.

6. Deltagelse og kvalificering

Berettigede til at deltage i ”NYBORG 2020” er medlemmer af Dansk Filatelist Forbund (DFF) eller en klub, der er medlem af et nationalt frimærkeforbund underlagt FIP.

Deltagende eksponater i klasserne 2.1 – 2.9 skal have opnået mindst sølv (60 points) på en klubudstilling. I klasse 2.10 kræves ingen kvalificering. For ungdomsfilateli i klasse 2.11 kræves sølv bronze (50 points) som kvalificering i aldersgruppe A samt sølv (60 points) i aldersgrupperne B og C.

Deltagende eksponater i klasse 3 kan udstille uden forudgående kvalifikation.

Udstilleren skal have ejet sit eksponat i mindst to år forud for udstillingen.

Udstillere kan deltage under pseudonym, men udstillerens identitet skal være kendt af udstillings­ledelsen.

Frimærkekataloger og tidsskrifter må tidligst være udgivet i 2015 og anden filatelistisk litteratur tidligst i 2012. Filatelistiske tidsskrifter skal omfatte den seneste komplette årgang. Alle litteratureksponater tilfalder arrangøren efter udstillingen.

7. Rammetildeling

I konkurrenceklasserne 2.1 – 2.9 kan der udstilles 1 ramme eller 5-8 rammer pr. eksponat. Eksponater der ikke opfylder det krævede rammeantal kan ikke forvente at blive godkendt til konkurrenceklasserne, men må påregne at blive flyttet til klasse 3 (eksponater udenfor bedømmelse).

I ungdomsfilateli (2.11) er rammetildelingen for de respektive aldersgrupper:

  1. A: Mindst 2 rammer (32 sider) – Max 4 rammer (64 sider)

  2. B: Mindst 3 rammer (48 sider) – Max 5 rammer (80 sider)

  3. C: Mindst 4 rammer (64 sider) – Max 5 rammer (80 sider)

I udstillingsklasse 3 kan der udstilles fra 1-8 rammer pr. eksponat.

8. Medaljer, præmier og diplomer

Deltagerne i indbudt klasse 1 og eksponater udenfor bedømmelse klasse 3, tildeles ingen medalje, men alene et diplom.

Danmarksmesterskabet afgøres blandt udstillingens bedste eksponater indenfor udstillings-klasserne 2.1 – 2.10. Kåringen finder sted i henhold til DFF’s udstillingsreglement, og vil ske under aftenfesten (Palmarés).

For klasserne 2.1 – 2.10 kan juryen uddele følgende medaljer: Guld, Stor vermeil, Vermeil, Stor sølv, Sølv, Sølvbronze og Bronze.

I klassen for Ungdomsfilateli 2.11 er højeste medalje Stor vermeil, men i øvrigt gælder samme medaljer som ovenfor.

Samtlige eksponater i bedømmelsesklassen tildeles derudover et diplom, som angiver hvilket medaljeniveau og hvor mange points eksponatet har opnået. Eksponater som ikke har opnået en medalje tildeles et deltagerbevis. Eksponater i klasserne 2.1 – 2.11 kan udover medalje tildeles en ærespræmie.

9. Rammeleje

I bedømmelsesklasserne 2.1 til 2.9 er rammelejen pr. eksponat 150,- DKK, dog koster én-rammes eksponater 250,- DKK. I klasse 2.10 er rammelejen pr. litteratureksponat 250,- DKK. Udstillere i klassen for ungdomsfilateli 2.11 betaler ingen rammeleje. I udstillingsklasse 3 er rammelejen pr. eksponat 150,- DKK/ for første ramme og 100,- DKK for de følgende rammer.

Alle afgifter er inklusiv moms. Rammelejen skal betales efter bekræftelsen på deltagelse er modtaget. Betales rammelejen ikke indenfor den meddelte tidsfrist, forbeholder udstillings-udvalget sig ret til at betragte eksponatet som trukket tilbage fra udstillingen.

10. Tilmelding

Tilmelding sker ved udfyldelse af anmeldelsesblanketten, som findes på www.nyborg2020.dk. Alle tilmeldinger skal være indsendt sendes den 31. august 2020. Adressen fremgår af anmeldelses-blanketten.

Når et eksponat tilmeldes, skal der udover anmeldelsesblanketten vedlægges en kopi af eksponatets indledningsplanche. Dette gælder eksponater i alle klasser bortset fra litteraturklassen. Indledningsplanchen kan være et foreløbigt udkast, men den endelige version skal være udstillingen i hænde senest den 15. oktober 2020. Eksponatets titel kan ikke ændres efter den 31. august 2020.

Alle udstillere tilbydes – udover indledningsplanchen – at indsende en synopsis over eksponatet. Der må dog højest indsendes i alt 3 A4-sider (indledningsplanche og 2 synopsis sider) skrevet på den ene side (ikke begge sider). Synopsis skal i givet fald være indsendt sammen med anmeldelsesblanketten, senest den 31. august 2020.

Alle eksponater listes op i udstillingskataloget samt på udstillings hjemmeside www.nyborg2020.dk.

Udstillingen kan uden grund afvise et tilmeldt eksponat. Meddelelse om eksponatets accept og antal tildelte rammer vil blive meddelt pr. e-mail til udstilleren senest den 31. august 2020. Det er udstillerens ansvar, at e-mail adressen på anmeldelsesblanketten er læselig og korrekt.

Ved udstillerens underskrift på anmeldelsesskemaet anerkender udstilleren, at oplysningerne på anmeldelsesskemaer samt de på udstillingen opnåede resultater må benyttes af Danmarks Filatelist Forbund (DFF), herunder Dommerkollegiet, til interne registreringsformål, og at udstilleren må kontaktes i forbindelse med fremtidige udstillinger.

11. Jury

Eksponaterne i udstillingsklasse 2 vil blive bedømt af en jury, hvoraf mindst et medlem kommer fra et af de nordiske lande. Den øvrige jury kommer fra Danmark.

Juryen kan, uden at meddele det til udstilleren, overføre et eksponat fra en udstillingsklasse til en anden. Juryen er ved sin bedømmelse ikke bundet af eksponatets tidligere opnåede bedømmelser. Juryens bedømmelser er endelige og kan ikke appelleres.

Eksponaterne på udstillingen vil blive gennemgået af en ekspertgruppe med henblik på at identificere forfalskninger og manipulerede objekter. Udstillingen meddeler udstilleren eventuelle anmærkninger.

Juryen forbeholder sig ret til at afvise en bedømmelse af hele eksponatet, hvis tidligere anmærkninger på objekter i eksponatet ikke er blevet efterkommet.

12. Kontakt med arrangøren

Alle kontakter mellem udstillere og arrangøren skal gå via

Nyborg Filatelist-Klub

v/udstillingsformand Lennie Larsen

Telefon (+45) 25 29 42 15

e-mail: lennie.larsen@nullmail.tele.dk

13. Formkrav til eksponatet

Hvert enkelt side i eksponatet skal være lagt i en gennemsigtig plastlomme og være løbende nummereret på bagsidens nedre venstre hjørne. Siderne skal rammevist lægges i eksponatposer eller på anden vis være tydeligt afskilt i de enkelte rammer. Hver side i eksponatet bør på bagsiden have ejerens navn.

Attester (certifikater/udtalelser) vedrørende ægtheden af objekter i eksponaterne skal markeres med et (e) for ”experticed” eller (c) for ”certificate” ud for objektet, og vedlægges i original på bagsiden af eksponatsiden.

14. Indlevering af eksponater før udstillingen

Eksponater kan sendes med post til DFF eller kan – efter nærmere aftale – afleveres personligt på DFF’s kontor, og skal i så fald være udstillingen/DFF i hænde tidligst den 1. november 2020 og senest den 16. november 2020.

Eksponater vil blive opbevaret i aflåst boks på DFF’s kontor, og udleveret til udstillingen den 20. november 2020, hvor eksponaterne vil blive monteret af udstillingens personale.

Post- og afleveringsadressen for eksponater er:

DFF
Blokken 88
3460 Birkerød
Danmark

Åbningstider pr. telefon: tirsdag – torsdag kl. 9-13 eller efter aftale tlf. 32 50 18 86.

Vigtigt: Personlig aflevering skal aftales i forvejen.

Hvert eksponat i litteraturklassen indsendes i to eksemplarer senest den 30. september 2020 til adressen:

Nyborg Filatelist-Klub
c/o Lennie Larsen
Tornsangervænget 2
5854 Gislev
Danmark

Er et eksponat ikke indleveret indenfor de angivne tidspunkter, kan udstiller ikke forvente at eksponatet bedømmes, og rammelejen refunderes ikke. Dette gælder også, såfremt forsinkelsen skyldes forhold der ikke er forårsaget af udstilleren selv som f.eks. forsinkelse i postforsendelsen.

15. Montering og returnering af eksponater

Udstillere som den 20. november 2020 indleverer sit eksponat kan få tilladelse til at montere eget eksponat. Eksponater, som indsendes med post, monteres af udstillingen.

Personlig montering kan ske den 20. november 2020 kl. 12.00 – 19.00 og nedtagning kan ske den 22. november, efter udstillingen er lukket. Nærmere instruktioner om nedtagning gives den 22. november, kl. 15:00. Udstillere som ønsker at montere og nedtage sit eksponat, skal oplyse dette i forbindelse med tilmeldingen.

Eksponater som ikke afhentes den 22. november 2020 bliver returneret med post på udstillerens regning.

16. Dokumenter som skal vedlægges eksponaterne

Såfremt et eksponat modtages med post fra udlandet, skal dokumenter om toldbehandling vedlægges eksponatet, hvis dette kræves af myndighederne.

17. Sikkerhed og ansvar

Der etableres bevogtning ved udstillingen, og det søges på denne måde at opretholde størst muligt sikkerhedsniveau for eksponaterne under såvel montering og nedtagning som under selve udstillingen. Udstillingsudvalget – og de til udstillingen knyttede hjælpere – påtager sig intet ansvar for eventuel skade på eller bortkomst af eksponater eller objekter fra eksponaterne.

Det påhviler udstilleren selv at forsikre eksponatet såvel under transport som under udstillingen.

18. Reglementsspørgsmål

Udstillingen forbeholder sig ret til at ændre i dette reglement. Eventuelle ændringer meddeles udstillerne hurtigst muligt.

Udstillingen forbeholder sig ret til at beslutte i alle spørgsmål, som ikke reguleres af dette reglement eller de i artikel 3 nævnte reglementer, samt reglementer tilknyttet de enkelte udstillingsklasser i artikel 4.

Udstilleren godkender og forpligter sig til at følge dette reglement ved sin underskrift på anmeldelsesblanketten.

Eventuelle klager skal meddeles udstillingen senest 27. november 2020. Eventuelle retstvister vil blive behandlet ved dansk domstol. Værneting i Svendborg.

Dette reglement er godkendt af Danmarks Filatelist Forbunds udstillingsudvalg den 3. juni 2019.